Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 11–19.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.011

ЧЕХУН Василь Федорович
академік НАН України, доктор медичних наук, професор, директор
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ 
У БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
29 квітня 2015 року

Наведено основні результати ряду унікальних комплексних досліджень і технологічних розробок, що не лише розкривають механізми взаємодії нанорозмірних систем, а й створюють практичну платформу для впровадження нових підходів діагностики і терапії в клінічну практику.

Ключові слова: нанокомпозити, пухлинні клітини, векторна доставка ліків, лікарська резистентність.

У сучасних умовах глобалізованого суспільства найважливіший фактор розвитку країни – конкурентоздатність на світовій арені – можна забезпечити лише своєчасним впровадженням інноваційних технологій. За багатьма прогнозами, обрис ХХІ ст. визначатимуть нанотехнології, які є рушійною силою нової науково-технічної революції, що приведе до істотних змін у багатьох галузях виробництва та медицини, і дають підстави для глибшого розуміння загальнобіологічних та еволюційних процесів. Створення біосумісних наноструктурованих матеріалів для потреб медицини належить до найбільш пріоритетних сфер людської діяльності, що дасть змогу забезпечити потреби ринку високоспецифічними і безпечними імплантами, квантовими люмінофорами, векторними системами доставки ліків, магнітної томографії тощо. Навчившись маніпулювати атомами і молекулами, наука виводить людство на орбіту нових можливостей у боротьбі з найпоширенішими хворобами та відтермінуванні процесів старіння.

Хочеться вірити, що нанотехнології розширять наші горизонти у сучасній молекулярній діагностиці, в терапії, адже наносвіт – це унікальна царина окремих атомів і молекул, де панують закони квантової та молекулярної біології, які зумовлюють колективну поведінку трильйонів атомів і визначають об’ємні та функціональні властивості будівельних блоків різних видів матерії. Однак, не відкидаючи оптимізму щодо швидкого впровадження нанотехнологій у практику, варто зазначити, що багато складних завдань ще залишаються невирішеними.

У процесі розвитку та реалізації сучасної нанотехнологічної науки постають питання, які стосуються особливостей біосумісності ультрамалих частинок, їх розподілу в органах і тканинах, виведення цих агентів з організму та прояву токсичних ефектів (рис. 1). Пошук відповідей на ці питання слід розглядати як основу нової дисципліни – нанотоксикології. Повний текст (PDF).