Visn. Nac. akad. nauk Ukr 2014, (9): 29—47
https://doi.10.15407/visn2014.09.029

B.E. Paton1, A.A. Dolinsky2, V.M. Heyets3, V.P. Kukhar4, B.I. Basok2, E.T. Bazyeev2, R.Z. Podolets3
1Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv
2Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
3Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv
4Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of NAS of Ukraine, Kyiv

TARGET REFERENCE POINTS OF THE NATIONAL STRATEGY FOR HEATING SUPPLIES OF SETTLEMENTS OF UKRAINE

Abstract: According to the Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine 07.05.2008, N 465 “On the Establishment of the Interagency Working Group on National Strategy for Heating Supplies”, experts developed draft guidelines (principles) for creating a document of national importance. Article represents the state of the development of the National Strategy for Heating Supplies of Settlements of Ukraine and one of the basic and necessary provisions of this Strategy — its target reference points, which in turn determine the main tasks and ways of their solution.
Keywords: heating supplies of settlements, the National Strategy, target reference points, energy efficiency, innovative technologies, diversification of energy resources supply.

 

Language of article: ukrainian.

References:

 1. Dolinskiy A.A., Chernyak V.P., Sigal A.I., Bazeyev Ye.T. Promyshlennaya teplotekhnika. 1993. (4): 88–91.
 2. Report of Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine No 0195U012623.
 3. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Bazeyev Ye.T., Pirozhenko I.A. Komunalʹna teploenerhetyka Ukrayiny, (Kyiv, 2007).
 4. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Chayka O.I., Bazeyev Ye.T. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr .2007. (7): 22-27.
 5. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Bazeyev Ye.T. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr .2009. (10): 3–11.
 6. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Kuchin G.P. Promyshlennaya teplotekhnika. 2009. 31(9): 5–14.
 7. Sigal A.I. Problemy ekologii i ekspluatatsii obyektov energetiki. Proc. XX Int. Conf. (8–12 June 2010, Yalta, Ukraine).
 8. Paton B.Ye. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Bazeyev Ye.T. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2012. (9): 14–28.
 9. Kulik M.M., Kuts G.O., Bilodid V.D. The Problems of General Energy. 2006. 14: 13–25.
 10. Kulik M.M., Dubovskoy S.V. Problemy zagalnoi energetyky. 2009. 19: 7–15.
 11. Bilodid V.D., Kuts G.O. Problemy zagalnoi energetyky. 2012. (4): 29–37.
 12. Karp I.N., Nikitin E.E. ZhKG Ukrayiny. 2011. (6): 16–22.
 13. Karp I.N., Pianykh K.E. Energotekhnologii i resursosberezheniye. 2012. (1): 16–22.
 14. Nikitin E.E. Problemy zagalnoi energetyky. 2012. (2): 5–11.
 15. Report of Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 2008.
 16. Project USAID. ZhKG Ukrayiny. 2013. (2): 20–22.
 17. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80.
 18. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 19. Dolinskiy A.A., Basok B.I., Bazeyev Ye.T., Kuchin G.P. Promyshlennaya teplotekhnika. 2009. 31(4): 68–77.
 20. Rabinovich M.D. Nova tema. 2009. (2).
 21. Sigal A.I., Kuchin G.P., Skrypko V.Ya., Bykoriz E.I. Problemy ekologii i ekspluatatsii obyektov energetiki. Proc. XX Int. Conf. (8–12 June 2010, Yalta, Ukraine).
 22. Seppanen O. Energosberezheniye. 2010. (7): 42–50.
 23. Nauchnyye osnovy proyektirovaniya energoeffektivnykh zdaniy. Otopleniye. Vodosnabzheniye. 2011. (5): 52–61.
 24. Dubovskoy S.V., Babin M.Ye., Levchuk A.P., Reysig V.A. Problemy zagalnoi energetyky. 2011. (1): 26–31.
 25. Tigipko S. ZhKG Ukrayiny. 2012. (8): 2–7.
 26. Volkov E.P., Kucherov Yu.N. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering. 2010. (5): 47–60.
 27. Rogov S.M. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2010. 80(7): 579–590.
 28. Direktor L.B., Maykov I.L., Ivanin O.A.           Energotekhnologii i resursosberezheniye. 2012. (4): 33–41.
 29. Skiver G. Energosberezheniye. 2010. (7): 24–27.
 30. Dobryakova A.V., Myakov S.B., Berezovskiy P.M. Novosti teplosnabzheniya. 2009. (8): 4–17.
 31. Khmelnikov B.V., Mikhaylov P.D. Novosti teplosnabzheniya. 2009.(9): 6–9.
 32. Volkova Ye.A., Makarova A.S., Khorshev A.A. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering. 2010. (4): 95–110.
 33. Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, 1980.
 34. Fialko N.M., Bazeyev Ye.T. Enerhetychna bezpeka Yevropy: Proc. Conf. (22–25 May 2001, Kyiv).
 35. Makarov A.A. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering. 2010. (4): 26–40.