Вісник НАН України. 2016. № 7. С. 27-41
https://doi.org/10.15407/visn2016.07.027

ТРАХТЕНБЕРГ Ісаак Михайлович 
член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»

ЛЕВИЦЬКИЙ Євген Леонідович 
доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

ГЕНОТОКСИЧНА ДІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ СПОЛУК

В огляді наведено основні відомості про структурно-функціональну організацію ядерного хроматину, що є мішенню генотоксичної дії потенційно небезпечних для людини хімічних речовин: органічних розчинників, пестицидів, промислових отрут. На прикладі цих токсичних речовин розглянуто молекулярні механізми їх геномоушкоджуючої дії. Особливу увагу приділено вільнорадикальним механізмам токсичного ураження ядерного геному за дії небезпечних хімічних речовин. Зроблено висновок про особливу роль ДНК та гістонових протеїнів ядерного хроматину в механізмах розвитку генотоксичності, процесів репарації пошкоджень цих основних структур, а також доцільність використання антиоксидантів-геномопротекторів як засобів фармакологічного захисту ядерного геному в умовах хімічного ураження.

Ключові слова: ядерний хроматин, генотоксичні речовини, хімічні ушкодження, антиоксиданти-геномопротектори.

Сьогодні, в умовах хімічного забруднення екологічного середо- вища людини продуктами її життєдіяльності, особливо важли- вими є дослідження молекулярних механізмів хімічного ушко- дження апарату спадковості та мінливості клітини, а також пошук шляхів корекції подібних уражень. Завдяки новітнім досягненням біологічної науки багато в чому стає зрозумілою винятково важлива роль спадкового матеріалу (ядерного хро- матину), матеріальним носієм генетичної програми якого є дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК), у процесах функціо- нування організму людини у нормі та при патології. Нині стає зрозумілим, наскільки виняткове значення має ядерний геном у розвитку таких патологічних станів, як серцево-судинні за- хворювання, онкогенез, класичні спадкові хвороби, старіння та багато інших [1—3]. Це зумовлено центральним місцем, яке займає ядерна ДНК у реакціях клітинного метаболізму. Всі без винятку біохімічні реакції в організмі відбуваються за участі природних каталізаторів пептидної природи — ензимів, про- грама синтезу яких записана в ядерній ДНК.

Повний текст (PDF)