Вісник НАН України. 2016. № 10. С.17-26
https://doi.org/10.15407/visn2016.10.018 

БАГРІЙ Ігор Дмитрович —
доктор геологічних наук, виконувач обов’язків завідувача відділу геоекології та пошукових досліджень, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОШУКІВ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 вересня 2016 року

У доповіді наведено опис розроблених доповідачем методик та відповідного інструментального забезпечення для експресного прогнозування родовищ корисних копалин, визначення геоекологічного стану середовища, ділянок питних водозаборів і шляхів міграції забруднювачів підземних вод. Згідно з концепцією кругообігу речовини в природі розроблено гідро-геосинергетичну біогенно-мантійну гіпотезу утворення вуглеводнів і на її основі створено прямопошукову структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічну технологію (СТАГГТ).

Ключові слова: кругообіг,гідро-геосинергетична біогенно-мантійна гіпо- теза, вуглеводні, тектоніка.

 

На основі результатів досліджень видатних учених української наукової школи, починаючи з В.І. Вернадського, В.В. Різниченка, В.Г. Бондарчука, О.М. Маринича, А.Є. Бабинця, К.І. Макова, І.І. Чебаненка, Г.Н. Доленка, В.Б. Порфир’єва, Е.Б. Чекалюка, а також сучасних учених П.Ф. Гожика, О.Ю. Лукіна, Є.Ф. Шнюкова, В.І. Старостенка, О.М. Пономаренка, В.М. Шестопалова, В.І. Лялька, В.К. Руденка та інших, закладено основи надзвичайно широкого спектра нових наукових напрямів у галузі екології, гідрології, геотектоніки, походження нафти і газу, що в кінцевому підсумку стало підґрунтям для створення нових ви- сокоефективних екологічно безпечних пошукових технологій, спрямованих на забезпечення нашої держави питними водами та енергетичними ресурсами. З метою вирішення складних пошуково-технологічних проблем, які об’єднують наукові дослідження з ряду різних напрямів на основі новітніх досягнень геологічного, структур но-тек- то нічного, геодинамічного, аерокосмічного, геотемпературного, гідролого-геоморфологічного та газогеохімічного напрямів, залучено високопрофесійних фахівців у вищезазначених галузях з великим досвідом фундаментальних і прикладних досліджень, як на території України, так і багаьох держав близького і далекого зарубіжжя, включаючи країни СНД, а також Венесуелу, Індію, Афганістан, Корею, Саудівську Аравію, які брали участь у виробничих і консультатив- них роботах. Розроблено та запатентовано комплексні експресні, маловитратні високоефективні технології на пошуки підземних вод, нафти і газу, традиційних і нетрадиційних вуглеводнів на суші та в морських акваторіях, а також шахтних об’єктів вуглепородних басейнів. Крім того, всі апаратурні розробки захищено патен- тами. Майже всі роботи підтверджено актами впровадження. Коротко розглянемо результати проведених фундаментальних і прикладних досліджень. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Згідно з розпорядженням Президента України відділ геоекології та пошукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України у повному складі брав участь у науковому експерименті, який дозволив вирішити питання про присвоєння статусу зон надзвичайної екологічної ситуації містам Кривий Ріг, Дні- продзержинськ, Маріуполь. На значному матеріалі фундаментальних і прикладних розробок створена централізована система екологічного моніторингу, яка дозволила координувати процеси техногенезу за єдиним стандартом більшості складових екологічної системи. За результатами досліджень підготовлено цикл монографій, 7 вчених відділу відзначено Дер- жавними преміями в галузі науки і техніки. Останні напрацювання відділу: створеня керуючої безпечної системи моніторингу в зонах видобутку сланцевого газу Олеської площі. Підготовлена документація на патент «Прогноз зон можливих проявів ГДЯ з метою випереджаючого буріння». Технології відпрацьовувалися на шахтах ім. Засядька та Красно- лиманська. Вперше відділом розроблена технологія захоронення ядерних відходів у породах кристалічного фундаменту [1]. За результата- ми проведених досліджень було підготовлено монографію з прогнозування видобутку шахтного метану і запобігання можливим катастрофічним явищам на шахтах Донбасу.

Повний текст (PDF)