Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2015. (3): 84-90.
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.084

Yu.O. Nikitin, V.G. Rukas-Pasichnyuk
Bakul Institute for Superhard Materials of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND TRANSFER OF THE TECHNOLOGICAL INNOVATION OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS

Abstract:
On the basis of the triple helix model the models of the innovative development and transfer of technological innovation of scientific organizations of Ukraine are proposed. It is proven that the process of development of the innovation system of Ukraine depends essentially on the effective management of transfer of innovation of scientific organizations.

Keywords: triple helix model, models of innovative development, transfer model, research organization.

Language of article: ukrainian

References:
 

 1. Androsova O.F., Cherep A.V. Technology transfer as a tool for implementing innovation (Kyiv, Kondor, 2007). [in Ukrainian].
 2. Bertosh E. Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy. 2010. (2): 79.
 3. Ivanova N. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal (Russian Economic Journal). 1995. (12): 76.
 4. Likholetov A.V., Likholetov V.V., Pestunov M.A. Vestnik Chelyabinskogo gos. universiteta. 2009. 9(20):19.
 5. Nagornyak G., Nagornyak Í., Vovk Yu. Sotsialʹno-ekonomichni problemy i derzhava. 2013. (2): 117. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13nhstzd.pdf.
 6. Smorodiskaya H. Innovatsii (Innovations). 2011. (4): 66.
 7. Titov V.V. Technology Transfer (Moscow, 2000). [in Russian]. http://www.anataz.narod.ru/science/transfer/ annot.html.
 8. Fonshteyn N.M. Technology Transfer and Effective Implementation of Innovations (Moscow: ANE, 1999). [in Russian].
 9. Yakovets Yu.V. The theory and mechanism innovation in a market economy (Moscow, 2008). [in Russian].
 10. Bar-Zakay S.N. A technology transfer model. Technol. Forecasting and Social Change. 1971. 2: 321. http://doi.org/10.1016/0040-1625(71)90009-6
 11. Dahlman C.J., Westphal L.E. The meaning of technology mastery in relation to transfer of technology. Ann. Am. Acad. Polit. Soc. Sci. 1981. 458: 12. http://doi.org/10.1177/000271628145800102
 12. Bradley S.R., Hayter C.S., Link A.N. Models and Methods of University Technology Transfer. http://bae.uncg.edu/assets/research/econwp/2013/13-10.pdf.
 13. Ramanathan K. An Overview of Technology Transfer and Technology Transfer Models. http://www.business-asia.net/Pdf_Pages/Guidebook%20on%20Technology%20Tra....
 14. Chesbro G. Open Innovation. (Moscow: Pokolenie, 2007). [in Russian].
 15. Koshchegulova I., Sinitsyna Ye. Investitsii i innovatsii. http://bagsurb.ru/journal/261/7035/.
 16. Dezhyna I.G. http://www.opec.ru.