Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2015. (10): 46-49
https://doi.org/10.15407/visn2015.10.046

L.M. Stepanyuk, S.I. Kurylo, T.I. Dovbush
Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

URANIUM-LEAD GEOCHRONOLOGY BY MONAZITE FROM GRANITES OF DOLYNSKY MASSIF OF INGUL MEGABLOCK (UKRAINIAN SHIELD)

Abstract:
The monazite from the granite of Dolynsky massif has been dated by uranium-lead isotopic method. Age of monazite, and therefore the granite, is 2021.9±1.5 million years. By geochemical features of monazite (uranium content and ratio 206Pb/208Pb) it is assumed that the protolith for the granite were the rocks of granulite associations, most likely supracrustal formation of Ingul-Ingulets series.
Keywords: granite, monazite, geochronology, Ingul megablock, Ukrainian Shield.

 

Language of article: ukrainian

References:

  1. Shcherbakov I.B. Petrology of the Ukrainian Shield. (Lviv, 2005). [in Russian].
  2. Sveshnikov K.I., Gasanov Yu.M., Gozhik A.P. et al. Geological Journal (Geologichnyy zhurnal). 1991. (1): 84. [in Russian].
  3. Shcherbak M.P., Artemenko G.V., Bartnitskiy Ye.N. et al. Geochronological Scale for the Precambrian of the Ukrainian Shield. (Kyiv: Naukova Dumka, 1989). [in Russian].
  4. Krogh T.E. A low contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. Cosmochim. Acta. 1973. 37(3): 485. http://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5
  5. Ludwig K.R. PbDat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Survey Open-File Reports. 1989. 88-542: 40.
  6. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Survey Open-File Reports. 1990. 88-557: 38.
  7. Bartnitskiy Ye.N., Bibikova Ye.V., Verkhoglyad V.M. Geochemistry and Ore Formation (Geokhimiya i rudoobrazovaniye). 1995. 21: 164. [in Russian].
  8. Yesypchuk K.Yu., Bobrov O.B., Stepanyuk L.M. et al. Chronostratigraphic Correlation Scheme for Early Precambrian of the Ukrainian Shield. (Kyiv, 2004). [in Ukrainian].
  9. Stepanyuk L.M., Andriyenko O.M., Dovbush T.I., Bondarenko V.K. Proc. Ukr. State Geol. Inst. (Zbirnyk naukovykh prats Ukrayinskogo derzhavnogo geologorozviduvalnogo instytutu). 2004. (1): 64. [in Ukrainian].
  10. Stepanyuk L.M., Dovbush T.I., Bondarenko S.M. et al. Mineralogical Journal (Mineralogichnyj zhurnal). 2012. 34(3): 55. [in Ukrainian].