Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2019. (3): 71-78 
https://doi.org/10.15407/visn2019.03.071

S.P. Vitsiaz, L.V. Duchyts, O.V. Medvedeva
Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the National Academy of Sciences of Belarus

BELARUSIAN AND UKRAINIAN ARCHAEOLOGISTS IN SCIENTIFIC RELATIONSHIP IN THE XIX-XX CENTURIES

The article refers to the contribution of the natives of Belarus to the study of Ukrainian archeological monuments (F.I. Kaminsky, A.V. Prakhov, L.M. Slavin), considers the connections of the Belarusian investigators of antiquities with Kyiv historical school (V.Z. Zavitnevich, M.V. Dovnar-Zapolsky), with Odessa archaeology (V.N. Yurgevich, M.F. Boltenko, P.V. Kharlampovich), with Kharkiv University (L.M.Yu. Lazarevich-Shepelevich, B.A. Shramko). Studies of Ukrainian archaeologists in Belarus (V.B. Antonovich, N.F. Belyashevsky, V.E. Danilevich, I.I. Artemenko) are shown.

Language of article: ukrainian

 

REFERENCES

 1. Aksamitaw A.S., Malash L.A. Z dumkaj slavianina: zhyccio i dziejnasts Z.Ja. Daliengi-Khadakowskaga (1784–1825). (Minsk: Polymia, 1991).
 2. Kochanowski G.A. Archiealogija i histarychnaje krajaznawstva Bielarusi ХVI–XIX st. (Minsk: Navuka i technika, 1984).
 3. Suprunenko O.B. F.I. Kaminsky — doslidnyk pamyatok arkheolohiyi Poltavshchyny. Arkheolohiya. 1991. (3): 69.
 4. Kirkor A.K. Ob arkheologicheskikh issledovaniyakh v Galitskoy Podolii v 1877 godu. Drevnosti. Trudy Moskov-skogo Arkheologicheskogo obshchestva. 1880. V. VIII. P. 155–165.
 5. Jarmolienka V. Prachaw Andryjan. Khto josts khto siarod bielarusaw svietu: encyklapiedychny daviednik. Part 1. (Minsk, 2000). P. 244.
 6. Kiselev V.N. Issledovatel vnimatelnyy i trudolyubivyy (O zhizni i deyatel'nosti istorika i bogoslo-va, professora V.Z. Zavitnevicha). Minsk, 2007.
 7. Kruchak P.S. M.V. Dovnar-Zapolskiy jak vuchony i hramadski dziejach. Awtaref. dys. ... kand. hist. navuk. Minsk, 1996.
 8. Maksimov Ye.V. Lazar Moiseyevich Slavin (nekrolog). Sovetskaya arkheologiya. 1972. (2): 247.
 9. Kijas A. Polacy na Uniwersytecie Charkowskim (1805–1917). Poznanskie Towarzystwo przyjaciol nauk. Wznowienia. (Poznan, 2008). T. 30.
 10. Shramko Boris Andríyovich. Drevnosti. 2012. (11): 374.
 11. Blombergowa M.M. Kontakty polskich starozytnikow i archeologow z rosyjskimi instytucjami naukowymi w Odessie (do 1914 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1995. 40(4): 33.
 12. Petrenko V.G. Mikhail Fedorovich Boltenko. In.: 150 let Odesskomu obshchestvu istorii i drevnostey. 1839–1989. (Odessa, 1989). P. 41–43.
 13. Sinitsyn M.S. Razvitiye arkheologii v Odesse. Zapiski Odesskogo arkheologicheskogo obshchestva. 1960. 1: 7.
 14. Sapozhnykov I.V. Pamyati Valentyna Ivanovycha Kraskovskoho (1913–1981). Arkheolohiya. 1992. (1): 117.
 15. Keppen F.P. Biografiya P.I. Keppena. Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk. 1911. 89(5).
 16. Geliga B. Prof. Dr. Helena Holubowiczowa. Archeologia Polski. 1980. 25(2): 455.
 17. Ulyanovskyy V., Korotkyy V. Volodymyr Antonovych: obraz na tli epokhy. (Kyiv, 1997).
 18. Bieliashewski Mikalaj Fiadotavich. Archiealohija Bielarusi: encyklapiedyja. (ed. T.U. Bialova). V. 1. (Minsk, 2009). P. 100.
 19. Kozlovskaya V.Ya. Pamyati professora V.Ye. Danilevicha. Sovetskaya arkheologiya. 1937. 4: 313.
 20. Kryvaĺcevich M.M., Shtychaw H.V. Artsiomienka Ivan Ivanavich. Archiealohija Bielarusi: encyklapiedyja. (ed. T.U. Bialova). V. 1. (Minsk, 2009). P. 55–56.

Full text (PDF)