Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2021.(3):67-87
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.067

Orest I. Matkovskyi
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Volodymyr I. Pavlyshyn
Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Larysa O. Solomatyna
Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

“DEVELOPMENT OF MINERALOGY IS IMPOSSIBLE WITHOUT MINERALOGICAL MEETINGS” — ACADEMICIAN V.I. VERNADSKY

The article briefly covers the history, mineral wealth, activities, problems of development of all official mineralogical museums of Ukraine that have different subordination and different status. The key role of academician V.I. Vernadsky is analyzed in the development of museums in Ukraine. Peculiarities of scientific-educational, research and scientific-organizational activity of mineralogical museums are considered.

Full text (PDF)

REFERENCES

 1. Istoriia Akademii nauk Ukrainy. 1918-1923. Dokumenty i materialy. (History of the Academy of Sciences of Ukraine. 1918-1923). Kyiv: Naukova Dumka, 1993. (in Ukrainian).
 2. Matkovskiy O., Bilonizhka P., Skakun L., Slyvko E. Department of Mineralogy of Ivan Franko National University of Lviv (1862-2004). Lviv, 2004. (in Ukrainian).
 3. Matkovskiy O., Volkova L. Past, present and future of the Mineralogical Museum named after Academician Yevhen Lazarenko of the Ivan Franko National University of Lviv. Mineralogical Review. 2002. 52(1): 4–11. (in Ukrainian).
 4. Slyvko M. (ed.). Mineralogical Museum of Lviv State University. Ivan Franko. Lviv, 1956. (in Russian).
 5. Zaritskiy P.V. To the 195th anniversary of the Mineralogical Museum of Karazin Kharkiv National University. Mineralogical Review. 2002. 52(1): 15–18. (in Ukrainian).
 6. Zaritskiy P.V., Andreev V.V. 200th anniversary of the Mineralogical Museum of Kharkiv National University and its role in the training of geologists. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Ser. Geology. Geography. Ecology. 2006. (153): 14–16. (in Russian).
 7. Zaritskiy P.V., Andreev V.V. Mineralogical Museum of Kharkiv National University and its role in training geologists. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva. 2011. 8: 79–81. (in Ukrainian).
 8. Karyakin L.I. History of the Mineralogical Museum of Kharkov University. Mineralogicheskiy sbornik. 1953. (10): 363–368. (in Russian).
 9. Logvinenko N.V. Mineralogical Museum of A.M. Gorky Kharkiv University. Zapiski geologicheskogo fakulteta Kharkovskogo universiteta. (in Russian).
 10. Pavlyshyn V.I. (ed.). Geology at the University of Kyiv. Kyiv, 2007. (in Ukrainian).
 11. Nesterovsky V.A., Volkonska L.O. Mineralogical museums in Ukraine. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva. 2011. 8: 143–147. (in Ukrainian).
 12. Larchenkov E.P., Kravchuk O.P., Kravchuk A.O. Geology at Odessa University. Essays on the history of the Department of General and Marine Geology. Odessa: Phoenix, 2009. (in Russian).
 13. Usenko V., Chepizhko O., Kadurin V, Kadurin S. Mineralogical Museum of Odessa University, its importance in the training of geologists. Mineralogical Review. 2002. 52(1): 24–28. (in Ukrainian).
 14. Boyko V. History, present and prospects of development of the geological and mineralogical museum of the National Technical University. Mineralogical Review. 2002. 52(1): 19–23. (in Ukrainian).
 15. Lykova A.S., Kupenko V.I., Panov B.S. Mineralogical Museum of Donetsk National Technical University. In: Mineralogical museums. Saint Petersburg, 2002. (in Russian).
 16. Boyko H., Zabihaylo V., Havrylyshyn V., Kolodiy V., Senkovskyi Yu. Professor Yulian Medvedsky (to the 150th anniversary). Geology and geochemistry of Combustible Minerals. 1995. (3-4): 131–133. (in Ukrainian).
 17. Samotyi R. Scientific and publishing research of Ukrainian scientists of Lviv Polytechnic: bibliographic aspect (ХІХ–ХХ century). Visnyk of the Lviv University. Ser. Bibliology, Library Studies and Information Technologies. 2000. (3): 209–218.
 18. Shenderovsky V. Nekhay ne hasne svit nauky (Let the light of science not go out). Kyiv, Prostir, 2017. (in Ukrainian).
 19. Hotarba M. (ed.). Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia — the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Warsaw-Krakow: National Geological Institute, 2005. (in Ukrainian).
 20. Prokopets V.V. Stone Museum — what can it do? Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva. 2011. 8: 158–162. (in Ukrainian).
 21. Adamenko O., Zonin D., Radlowska K., Stelmach O. Idea of the ecological and geological tourist centre in Starunia (Fore-Carpathian region, Ukraine). Geoturism (Geoturystyka). 2009. (18): 21–26. DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2009.18.21
 22. Stelmakh O.R., Kalynyshyn O.K., Mosyuk I.V., Mishchenko A.V. History of study and collection of ores and artifacts of the geodynamic site "Starunya". Ecological Safety and Balanced Use of Resources. 2014. (1): 49–52. (in Ukrainian).
 23. Pavlun M.M. The Museum of Ore Formations is an important scientific and educational component of high-quality training of geologists. Mineralohiia: sohodennia i maibuttia: Proc. VII Sci. Conf. Lviv, 2014. P. 178–181. (in Ukrainian).
 24. Pavlun M., Gayovsky O., Slyvko L., Tsikhon S., Shvaevsky O., Reva T. The Museum of Ore Formations is the only scientific and didactic collection of ores of metallic and non-metallic minerals in Europe. I. Zeleni Karpaty. 2017. (1-4): 116–123. (in Ukrainian).
 25. Pavlun M., Gayovsky O., Slyvko L., Tsikhon S., Shvaevsky O., Reva T. The Museum of Ore Formations is the only scientific and didactic collection of ores of metallic and non-metallic minerals in Europe. II. Zeleni Karpaty. 2018. (1-4): 115–127. (in Ukrainian).
 26. Lazko Ye.M. Endohenni rudni formatsii (Endogenous ore formations ). Lviv, 2014. (in Ukrainian).
 27. Korol R.F., Komar Yu.G., Rusko Yu.O. Mineraly geologicheskogo muzeya: katalog (Minerals of the Geological Museum: catalog). Kyiv, 2008. (in Russian).
 28. Matkovskiy O., Pavlun M. About the scientific conference "Such a different world of mineralogy", dedicated to the 100th anniversary of Eugene Lazarenko. Mineralogical Review. 2012. 62(2): 143–148. (in Ukrainian). https://doi.org/10.1016/S0262-1762(12)70297-3
 29. Yemelianov I.H., Chervonenko O.V., Hryshchenko V.P. National Science and Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine: Geological, Paleontological, Zoological, Botanical. Kyiv, 2012. (in Ukrainian).
 30. Mykhaylov V.F. (ed.) Natural history museums and their role in education and science: Proc. Int. Sci. Conf. Kyiv, 2015. (in Ukrainian).
 31. Pavlyshyn V.I. (ed.) Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of sciences of Ukraine: 50 years. Kyiv, 2019. (in Ukrainian).
 32. Ponomarenko O.M., Pavlyshyn V.I., Kulchytska G.O., Solomatina L.O. Mineralogical Museum named after Vladimir Vernadsky is to be! In: Mineral resources of Ukraine: ways of optimal use: Proc. VIII Sci. Conf. (Khoroshiv, October 4, 2019). Kyiv, 2019. (in Ukrainian).
 33. Ponomarenko O.M., Pavlyshyn V.I., Kulchytska G.O., Solomatina L.O. From the Mineralogical Collection to the V.I. Vernadsky Mineralogical Museum. Mineralogical Journal. 2019. 41(4): 66–74.
 34. Ponomarenko O.M., Kulchytska G.O., Solomatina L.O., Skobin V.T. Minerals of ore occurrences and mineral deposits of Ukraine. Samples from the mineralogical collection of Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. (in Ukrainian).
 35. Vasylyshyn I.S., Indutnyi V.V., Pavlyshyn V.I. Muzey koshtovnoho i dekoratyvnoho kaminnya (Museum of precious and decorative stones). Kyiv, 2001. (in Ukrainian).
 36. Vasylyshyn I.S., Lyzun V. The unique collection of the museum of precious and decorative stones is a national heritage of the people of Ukraine. Mineralogical Review. 2002. 52(1):29–35.
 37. Pavlishin V.I., Yakovleva V.V. Museum of Precious and Decorative Stone of Ukraine: History and Contemporary Collection. In: Mineralogical museums of St. Petersburg. St. Petersburg, 2008.
 38. Yakovleva V.V., Vlasyuk A.L. Museum of precious and decorative stones of the Ministry of Finance in Ukraine. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva. 2011. 8: 230–233. (in Ukrainian).
 39. Goshovsky S.V. (ed) The Geological Survey of Ukraine: 100  years. Kyiv, 2018. (in Ukrainian).
 40. Zyma S.M., Vorobyov M.K., Dmokhovska S.V. et al. Mineralogical production museum. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva. 2011. 8: 82–84. (in Ukrainian).
 41. Pavlishin V.I. The first private mineralogical museum in Kiev. History of creation. Mineral Observer. Mineralogical Almanac. 2009. 14(4): 47–48.
 42. Pavlyshyn V. Museology and mineralogical diversity problem in Ukraine. Mineralogical Review. 2002. 52(1): 24–28. (in Ukrainian).