Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 48-58.

БОЛЬШАКОВ  Вадим Іванович –  
академік НАН України,  директор
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

ТУБОЛЬЦЕВ Леонід Григорович –
кандидат технічних наук, завідувач відділу
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України з урахуванням тенденцій розвитку світової металургії та умов забезпечення національної безпеки України. Зроблено оцінку проблем і перспектив, пов'язаних з розвитком вітчизняної металургії. Показано напрями та сформовано пропозиції щодо посилення державного впливу на розвиток металургії України.

Ключові слова: металургія, тенденції, перспективи, наукові дослідження.

Гірничо-металургійний комплекс України (ГМК) є стратегічним національним ресурсом і складною науково-технічною та організаційною системою, що представлена численними підгалузями, починаючи з гірничодобувної промисловості і закінчуючи підприємствами з виробництва металовиробів. Однак в останні три десятиліття технологічна база ГМК практично не змінювалася, що зумовило зменшення потреби галузі в інноваціях і нових науково-технологічних розробках, не сприяло економічному й соціальному розвитку країни та посилило загрози для її національної безпеки. Події 2014 р. засвідчили, що не розв’язані вчасно проблеми національної безпеки є серйозною загрозою для існування самої держави. При цьому міжнародні договори, що мали бути інструментом забезпечення стабільності держав у ХХІ столітті, виявилися сумнівною гарантією. Основною доктриною національної безпеки після Другої світової війни було прийнято взаємне проникнення бізнес-інтересів і великого капіталу в економіку провідних країн світу. Вважалося, що економічні інтереси можуть стримати військову агресію окремих країн по відношенню до інших держав. Сьогодні ця доктрина, як і міжнародні домовленості, вимагають системного аналізу щодо можливості забезпечення національної безпеки країни. Непорушною протягом багатьох століть залишається єдина істина – на сильного противника не нападають. У зв’язку з цим державною політикою має стати посилення національної безпеки країни як у мирних стабільних, так і в кризових нестабільних умовах, тобто забезпечення внутрішніх потреб країни незалежно від зовнішньої кон’юнктури.

На сучасному етапі розвитку цивілізації прогрес науки і технологій у базових галузях економіки відіграє ключову роль у забезпеченні національної безпеки країни [1]. Для України однією з таких базових галузей є чорна металургія у складі гірничо-металургійного комплексу, що забезпечує 27% обсягу товарного виробництва промисловості та 40% валютних надходжень [2]. Проте нині ГМК не визнано в Україні як пріоритетну галузь і держава не має реального впливу на техніко-економічні показники його діяльності. Сьогодні ГМК України є невід’ємною частиною світової металургії і тісно пов’язаний з тенденціями її розвитку, внаслідок чого його ефективна робота залежить від попиту і цін на світовому ринку металопродукції [3]. Останніми роками, незважаючи на низку фінансових криз, світова чорна металургія успішно розвивається. Світове виробництво сталі постійно зростало і у 2007 р. досягло рівня 1326, млн т. Уже в 2010–2013 рр., за даними Світової металургійної асоціації (WSA), виплавлено 1,414–1,607 млрд т сталі, що стало новим рекордним рівнем, досягнутим завдяки бурхливому розвитку чорної металургії Китаю. Водночас наявність у світі надлишку сталеплавильних потужностей на тлі мінливого попиту на металопродукцію призводить до періодичних криз у чорній металургії. У 2008–2009 рр. спостерігалося скорочення світового виробництва сталі, що зумовлено світовою фінансовою кризою. Наслідком цієї кризи стало зменшення експорту металопродукції з України, а це негативно позначилося на її економічному стані. До 2011 р. динаміка виплавки сталі в Україні практично повторювала тенденцію світового виробництва (рис. 1), проте у зв’язку з політичною ситуацією наслідки криз долалися набагато складніше [4]. Повний текст (PDF).