Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 105.

50-річчя академіка НАН України В.Л. БОГДАНОВА

Видатний учений-механік та організатор науки, головний учений секретар НАН України, доктор фізико-математичних наук академік НАН України Вячеслав Леонідович Богданов народився 25 листопада 1965 р. У 1989 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка і того ж року вступив до аспірантури Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, з яким і пов’язана його подальша наукова діяльність.

В.Л. Богданов зробив вагомий внесок у розвиток сучасних напрямів механіки деформівного твердого тіла, зокрема механіки руйнування, тривимірної лінеаризованої механіки деформівних тіл, тривимірної лінеаризованої теорії стійкості деформівних тіл та механіки композитних матеріалів. Широко відомі його здобутки в галузі розроблення та впровадження аналітичних і чисельних методів розв’язання задач теорії тріщин та аналізу некласичних проблем механіки руйнування матеріалів. Він виконав цикл робіт, присвячених новим механізмам руйнування, які не описуються в рамках класичних концепцій. Досліджено нові класи задач механіки руйнування матеріалів з початковими (залишковими) напруженнями та руйнування тіл при стисканні вздовж тріщин; нові класи задач про руйнування фізично нелінійних тіл і сучасних композитних матеріалів з тріщинами та системами взаємодіючих тріщин. Виявлено загальні закономірності впливу початкових напружень та ефектів взаємодії тріщин на параметри руйнування, удосконалено методики оцінки міцності попередньо напружених тіл з тріщинами.

Працюючи з 1995 р. на відповідальних посадах в апараті Президії НАН України, В.Л. Богданов зробив значний внесок в удосконалення форм організації та фінансування наукових досліджень, впровадження наукових розробок у практику, розвиток міжнародних наукових зв’язків Академії. Нині на посаді головного ученого секретаря НАН України він здійснює велику роботу із забезпечення ефективної діяльності НАН України як найвищої наукової організації держави, удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Академії, посилення її зв’язків з органами влади та вітчизняними і закордонними закладами науки та освіти. Повний текст