Вісник НАН України. 2015. № 3. С. 117.

70-річчя академіка НАН України Ю.І. ЯКИМЕНКА

Відомий учений, доктор технічних наук, професор, академік HAH України, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки Юрій Іванович Якименко народився 20 березня 1945 р. в Києві. У 1969 р. закінчив Київський політехнічний інститут. З 1972 р. постійно працює в КПІ, упродовж 1983–1992 рр. був деканом факультету електронної техніки, у 1985 р. став завідувачем кафедри мікроелектроніки; у 1992 р. – першим проректором Університету.

Наукова діяльність Ю.І. Якименка спрямована на дослідження актуальних фізико-технічних проблем, пов’язаних з розробленням та використанням електронних компонентів і систем для енергетики. До кола його наукових інтересів входять фізика матеріалів електроніки; аналіз і синтез електронних компонентів та систем для енергетики; розроблення приладів і пристроїв електроніки для перетворення, передачі, зберігання, утилізації електроенергії та управління енергопотоками та ін. Одним із найголовніших його досягнень є розвиток нового наукового напряму зі створення широкого класу приладів і пристроїв на основі п’єзо- і сегнетоелектричних матеріалів. Він виконав комплекс наукових робіт з дослідження та оптимізації складу і технології матеріалів, результатом яких було розроблення теорії і моделей нового класу приладів електроніки та енергетики на п’єзонапівпровідникових і п’єзодіелектричних структурах.

Плідна діяльність очолюваного Ю.І. Якименком наукового колективу дозволила в 1995 р. заснувати в НТУУ «КПІ» Науково-дослідний інститут прикладної електроніки, який став однією з провідних вітчизняних організацій у галузі розроблення електронних компонентів, приладів і систем для енергетики. Це високочутливі датчики, високоефективні фотоперетворювачі енергії, сонячні автономні системи електроживлення, силові промислові електронні системи тощо.

Ю.І. Якименко – автор і співавтор більш як 250 наукових робіт, зокрема 9 монографій, 21 підручника, 35 авторських свідоцтв та патентів; науковий керівник 8 докторських і 21 кандидатської дисертації.