Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 71–78.

ВОЙТЮК Юлія Юріївна
кандидат геологічних наук, науковий співробітник відділу геохімії техногенних металів та аналітичної хімії Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

ГЕОХІМІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ
ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні
Президії НАН України

17 червня 2015 року

Вивчено особливості геохімічного розподілу важких металів в об’єктах довкілля, що перебувають під впливом промислових підприємств. За геохімічними критеріями визначено техногенні асоціації важких металів у ґрунтах і донних відкладах. На основі власного експериментального матеріалу проведено еколого-геохімічне картування територій, що перебувають під впливом промислових підприємств чорної металургії та хімічної промисловості. Виявлено райони з максимальним поліелементним забрудненням ґрунтів. Визначено форми знаходження і показники рухомості важких металів у ґрунтах і донних відкладах, а також біогеохімічні показники ґрунтів. Запропоновано нові підходи до еколого-геохімічної оцінки зони впливу техногенного забруднення.

Ключові слова: важкі метали, геохімічний розподіл, форми знаходження, біогеохімічні показники.

З прискоренням науково-технічного прогресу посилюються процеси геохімічного перетворення природи внаслідок діяльності людини, і нині забруднення навколишнього середовища стає ключовою екологічною проблемою сучасного людства. Інтенсивне промислове використання природних ресурсів спричинило істотні зміни в розподілі деяких хімічних елементів в об’єктах довкілля. Насамперед це стосується важких металів, високі концентрації яких у результаті техногенної діяльності людини накопичуються в природному середовищі. Важкі метали виділяють в особливу групу елементів у зв’язку з їх токсичною дією на живі організми за концентрацій, що значно перевищують фонові величини. Викиди і скиди техногенних об’єктів з високим вмістом важких металів акумулюються у ґрунтах, рослинності, донних відкладах тощо. Інформація щодо особливостей розподілу та міграції важких металів у біокосних системах промислових регіонів України – необхідний фундамент побудови комплексної системи еколого-геохімічних досліджень. Україна належить до територій зі значним техногенним навантаженням. Особливо високий рівень забруднення спостерігається у великих містах, де зазвичай сконцентровані промислові підприємства, що негативно позначається на загальному стані біосфери і відображується у високих показниках захворюваності населення.

Проведені дослідження, метою яких було визначення закономірностей розподілу важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка, належать до екологічної геохімії. За сучасними уявленнями, ця галузь науки входить до структури загальної екологічної геології [1]. Велику роль у створенні основ екологічної геохімії відіграли роботи В.І. Вернадського, який першим розкрив геохімічний зміст перетворення природи внаслідок діяльності людини і виявив його глобальний характер. Завдяки науковій діяльності В.І. Вернадського та його учнів О.Є. Ферсмана і О.П. Виноградова було закладено перші уявлення про міграцію хімічних елементів. Подальші ідеї та підходи до вивчення техногенної міграції були окреслені провідними геохіміками і фахівцями з природничих наук – Б.Б. Полиновим, О.О. Беусом, О.І. Перельманом, В.А. Ковдою, М.О. Глазовською, К.І. Лукашевим, В.К. Лукашевим, В.В. Добровольським, Ю.А. Ізраелем, В.В. Ковальським, Ю.Ю. Саєтом, В.Б. Ільїним, Дж. Фортеск’ю та ін. Значний внесок у вивчення геохімії важких металів в об’єктах довкілля зробили українські вчені – Б.Ф. Міцкевич, Е.В. Соботович, В.М. Шестопалов, В.І. Лялько, Е.Я. Жовинський, О.Ю. Митропольський, Г.І. Рудько, В.О. Ємельянов, Р.Я. Белєвцев, Г.В. Лисиченко, Г.М. Бондаренко, В.В. Долін, А.І. Самчук, Є.О. Яковлєв, І.В. Кураєва, Н.О. Крюченко та ін. Однак геохімічні особливості міграції та акумуляції важких металів у геологічному середовищі, що зазнає техногенного впливу, вивчено недостатньо. Зокрема, це стосується досліджень форм знаходження важких металів у ґрунтах промислових агломерацій України, а також форм міграції у ґрунтових розчинах. Дані, наведені в роботах різних авторів, істотно різняться між собою, що зумовлено особливостями різних видів техногенної діяльності та відмінностями їхнього геохімічного впливу. Отже, у процесі вивчення техногенних аномалій дослідження слід здійснювати на об’єктовому рівні. Тому ми провели еколого-геохімічне дослідження техногенно забруднених територій, що перебувають під впливом підприємств чорної металургії, хімічної промисловості, а також урбоекосистем. Повний текст