Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 40-53

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович 
академік НАН України, перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України

КОШЕЧКО Вячеслав Григорович 
академік НАН України, віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович  
академік НАН України, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛЕНЬ НАН УКРАЇНИ
Співдоповідь на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 року

Аннотація:
Цільові програми наукових досліджень відділень НАН України останніми роками стали вагомою складовою відомчого замовлення на проведення фундаментальних досліджень. Щороку за цими програмами наукові установи відділень Академії виконували близько 350 наукових робіт. Наведено основні результати виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України в 2012–2016 рр. та перелік програм, затверджених до виконання у 2017–2021 рр. 

Результати виконання в 2012—2016 рр. цільових програм на- укових досліджень відділень НАН України було розглянуто на засіданнях Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України (16.06.2016), Секції хімічних і біологічних наук НАН України (13.06.2016), Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України (05.07.2016). Результати досліджень за програмами опубліковано в авторитетних вітчизняних та за- кордонних фахових виданнях, доповідалися на численних між- народних конференціях та симпозіумах. Секції НАН України зазначили, що завдання програм виконано в повному обсязі, і визнали доцільним продовжити практику виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України, запро- понувавши концепції нових програм.

Повний текст (PDF)