Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 54-58
https://doi.org/10.15407/visn2016.08.053

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович 
академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук,  професор, директор Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

КУЛЬБІДА Микола Іванович 
кандидат географічних наук, директор Українського гідрометеорологічного центру

ЄЛІСТРАТОВА Леся Олександрівна 
кандидат геологічних наук, науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

АПОСТОЛОВ Олександр Анатолійович
молодший науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

СУЧАСНІ ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА ТА ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВИХ ТРЕНДІВ У МАЙБУТНЬОМУ

Аннотація:
У статті розглянуто динаміку кліматичних характеристик опалювального періоду в Києві за 1900–2013 рр. з використанням даних метеорологічних спостережень. У результаті статистичних розрахунків і аналізу виявлено, що в зазначений період суми від’ємних температур опалювальних сезонів зменшуються, водночас  спостерігається скорочення тривалості опалювального періоду. У цілому сучасне потепління клімату сприяє зменшенню витрат комунального господарства на опалення приміщень у холодний період року.

Ключові слова: температура повітря, тривалість опалювального періоду, тренди.

Одним із головних завдань сучасної науки є кількісна оцінка взаємодії людської цивілізації і навколишнього середовища. Починаючи з середини ХХ — початку ХХІ ст. дедалі актуаль- нішою стає проблема змін клімату, різні аспекти якої обгово- рюються все частіше, в тому числі роль діяльності людини в цих змінах. Зокрема, розглядають питання щодо обсягів спо- живання енергії і наслідків для біосфери та світової економі- ки, до яких може призвести очікуване зростання температури, передбачене численними прогнозами. Успішність соціально- економічної політики України також залежить від багатьох та- ких чинників, зокрема, сьогодні одне з перших місць посідають проблеми паливно-енергетичного комплексу [1, 2]. Кліматичні характеристики опалювального періоду досить широко використовують у виробничій діяльності та комуналь- ному господарстві. На їх основі розробляють нормативи запасів і витрат палива в тому чи іншому географічному районі, вста- новлюють режим роботи енергетичних служб підприємств, орі- єнтованих на забезпечення діяльності господарських об’єктів і задоволення потреб населення

Повний текст (PDF)