80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. ГУДРАМОВИЧА

Відомий учений в галузі механіки доктор технічних наук, про- фесор, член-кореспондент НАН України Вадим Сергійович Гудрамович народився 6 липня 1936 р. Після закінчення з від- знакою в 1959 р. Дніпропетровського державного університету працював у КБ «Південне». З 1966 р. — в Інституті технічної механіки НАН України і ДКА України; завідувач відділу міц- ності і надійності механічних систем (з 1975 р.). Наукові інтереси В.С. Гудрамовича охоплюють широке коло проблем нелінійної механіки, механіки деформівного твердого тіла, динаміки і міцності конструкцій. Серед них: розроблення математичних моделей нелінійного деформування і критичних станів, створення ефективних методів розрахунку складних оболонково-стрижневих систем з урахуванням пружно в’язко- пластичних властивостей матеріалу, дефектів, що виникають унаслідок дії полів різної фізичної природи, в екстремальних умовах, зокрема при локальних навантаженнях і контактних взаємодіях; розроблення модифікацій чисельних методів, які дають змогу істотно зменшити час комп’ютерних розрахунків; створення основ норм міцності і розрахунку живучості кон- струкцій. Результати теоретико-експериментальних досліджень В.С. Гудрамовича використано при створенні оптимальних кон- струкцій сучасної техніки для аерокосмічної галузі, енергетики, машинобудування. Під його керівництвом і за безпосередньої участі створено оптимальні конструкції антенно-хвилеводної техніки, концентратори променевої енергії, досліджено їх міц- ність і оптику, розроблено енергоощадні технології виготовлен- ня. Створено різноманітні технічні засоби, що використовують- ся в ракетно-космічній техніці, космічному зв’язку, енергетиці. Творчий доробок Вадима Сергійовича становить більш ніж 350 наукових праць, у тому числі 12 монографій. Він підготу- вав 4 докторів і 16 кандидатів наук. В.С. Гудрамович — лауре- ат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. С.П. Тимошенка та ім. М.К. Янгеля НАН України; нагоро- джений орденом Дружби народів, відзнакою НАН України «За наукові досягнення» та ін.

Повний текст (PDF)