75-річчя члена -кореспондента НАН України О . Л. ШУБЕНКА

31 липня 2016 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі турбінобудування, доктору технічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки члену-ко рес пон денту НАН України Олександру Леонідови- чу Шубенку. З 1969 р. О.Л. Шубенко постійно працює в Ін- ституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, з 1996 р. є завіду вачем відділу оптимізації процесів та конструкцій турбомашин. Основне спрямування наукової діяльності О.Л. Шубенка — підвищення ефективності потужних енергетичних турбін ТЕС і АЕС. Одержані ним фундаментальні наукові результати з ви- рішення задач термогазодинаміки вологої пари, що конденсу- ється в проточних частинах турбін, стали серйозним кроком на шляху вдосконалення робочих процесів у волого-парових тур- бінах. Олександр Леонідович має значні досягнення в галузі створення методів прогнозування ерозійного зносу лопаткових апаратів низькопотенційних відсіків потужних парових турбін. Він отримав важливі результати з теорії турбомашин і практи- ки їх проектування й експлуатації, що дозволило успішно вирі- шувати завдання з ослаблення ерозії і подовження ресурсу цих машин. Вагомий внесок зробив О.Л. Шубенко в розроблення методів оптимального проектування проточних частин енерге- тичних турбін, а також розв’язання проблем енергозбереження на енерговузлах промислових підприємств і комунальних ко- телень на основі встановлення турбін малої потужності. О.Л. Шубенко — автор понад 220 наукових праць, зокрема 6 монографій, 20 патентів на винаходи. Серед його учнів 3 док- тори і 7 кандидатів наук. Він є заступником голови спеціалізо- ваної вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України та членом низки інших спеціалізованих рад; входить до скла- ду редколегій багатьох міжнародних журналів. Уже близько 20 років Олександр Леонідович є головою оргкомітету відомої у Східній Європі міжнародної науково-технічної конференції «Удосконалення турбоустановок методами математичного та фізичного моделювання».

Повний текст (PDF)