70-річчя члена -кореспондента НАН України С . П. ВАССЕРА

Відомий учений у галузі мікології доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Соломон Павло- вич Вассер народився 26 серпня 1946 р. у Львові. У 1969 р. за- кінчив біологічний факультет Ужгородського державного уні- верситету. У тому ж році став аспірантом Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за фахом «мікологія». Головним напрямом наукової діяльності С.П. Вассера є ви- вчення вищих базидіоміцетів. Теоретичні розробки з питань екології, географії, систематики та філогенії різних таксонів родини Agaricaceae, що були узагальнені в монографічному ви- данні «Агариковые грибы» в серії «Флора грибов Украины», під- несли його до рівня провідного агариколога світу. С.П. Вассер заклав основи низки наукових напрямів, пов’язаних з дослідженням макроміцетів. За його ініціативи вперше в Україні було проведено роботи, спрямовані на вдоско- налення технології промислового вирощування шапинкових грибів та селекції їх нових високопродуктивних штамів. Він став фундатором досліджень лікарських грибів макроміцетів — продуцентів фармакологічно цінних речовин, а також першо- прохідцем у справі охорони рідкісних та зникаючих видів гри- бів. Його дані було покладено в основу списку грибів, запропо- нованих для включення до Червоної книги України (видання 1996 та 2009 рр.). Після аварії на ЧАЕС у 1986 р. С.П. Вассер спрямував зусилля на дослідження рівнів радіаційного забруд- нення грибів і криптогамних рослин у біогеоценозах України. Визначний організаторський талант С.П. Вассера розкрився під час його роботи на посаді завідувача відділу альгології Ін- ституту ботаніки (1985—1994 рр.) та в Інституті еволюції Уні- верситету м. Хайфа в Ізраїлі, де з 1994 р. він розпочав ґрунтов- ні дослідження з вивчення мікобіоти та фікобіоти цієї країни, створив Міжнародний центр біорізноманіття та біотехнології спорових рослин і грибів та лабораторію з вивчення лікарських властивостей макроміцетів. Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро вітають Соломона Павловича з ювілеєм, зичать міцного здоров’я, твор- чої наснаги та нових досягнень на ниві біологічної науки.

Повний текст (PDF)