Вісник НАН України. 2017. № 6. С.104

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. БЄЛЯЄВА

25 червня виповнюється 70 років доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, лауреату Державної премії України, премії Академій наук України, Білорусі і Молдови, премій НАН України імені В.Є. Лашкарьова та імені Н.Д. Моргуліса, директору Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Олександру Євгеновичу Бєляєву. Свій науковий шлях він розпочав у 1973 р. інженером Інституту напівпровідників АН УРСР (тепер Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України). З 2003 р. О.Є. Бєляєв – заступник директора, а з 2015 р. директор ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

О.Є. Бєляєв – відомий учений у галузі фізики напівпровідників. Він провів систематичні дослідження процесів електропереносу і рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в вузькощілинних немагнітних і напівмагнітних твердих розчинах за наявності флуктуацій основних параметрів напівпровідників. Було спостережено індукований магнітним полем перехід метал-неметал андерсонівського типу в вузькощілинних твердих розчинах АІІВVI та перехід у стан з мінімальною металічною провідністю в безщілинному СdxНg1-xТе. Окремий цикл досліджень О.Є. Бєляєва присвячено вивченню природи і властивостей домішкових центрів, що формують метастабільні і резонансні стани у напівпровідниках. У результаті було підтверджено модель сильної ґраткової релаксації для DХ-центрів у твердих розчинах Аlх1-xАs, а також виявлено у залишковій фотопровідності прояв воднеподібних станів, пов’язаних із вторинними мінімумами зони провідності. Розвинуто методи ємнісної і магніто-тунельної спектроскопії, що суттєво розширило можливості у вимірюваннях низьковимірних систем (квантових ям, квантових дротів, квантових точок).

О.Є. Бєляєв опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 9 монографій; під його керівництвом захищено 13 кандидатських та одну докторську дисертацію. Він є почесним доктором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Повний текст