Вісник НАН України. 2017. № 10. С.113

80-річчя члена-кореспондента НАН України С.Я. ЄРМОЛЕНКО

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Світлана Яківна Єрмоленко народилася 30 жовтня 1937 р. в м. Уссурійськ (Росія). З 1959 р. працювала в Інституті мовознавства АН УРСР, де пройшла шлях від референта до завідувача відділу культури мови. У 1991–2016 рр. очолювала відділ стилістики та культури мови, а з 2017 р. — завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

С.Я. Єрмоленко — відомий учений у галузі української лінгвостилістики, стилістики слов’янських мов, синтаксису, теорії літературної мови. Заклала теоретичні основи лін-гвофольклористики, напрями сучасних студій з культури мови, обґрунтувала концептуальний зміст понять «рідна мова», «літературна мова», «часова і просторова глибина мовної норми», «мовно-естетичні знаки національної культури». Сформулювала ідею системної природи стилістичного значення синтаксичних одиниць, структурно-семантичного варіювання простих і складних речень у різновидах мови. Розробила методику мовностилістичного аналізу макро- і мікроструктур тексту, запровадивши в стилістику моделювання лексико-семантичного поля. Роботи С.Я. Єрмоленко спрямовані на упорядкування термінологічного апарату лінгвостилістики. Визначальною для лінгводидактики середньої і вищої школи є запропонована навчально-виховна концепція викладання української мови, місця і ролі української мови в системі українознавства. Наукові здобутки останнього часу пов’язані з лінгвошевченкознавством — дослідженням філософії мови Тараса Шевченка, значення його мовотворчості в утвердженні нової укра-їнської літературної мови, в національно-мовній та культурній самоідентифікації українців.

С.Я. Єрмоленко — автор понад 500 наукових, лексикографічних праць і підручників. Підготувала 8 докторів та 35 кандидатів наук. Відповідальний редактор щопіврічника «Культура слова». Член редколегії та співавтор енциклопедії «Українська мова». Член Міжнародної комісії з розвитку слов’янських літературних мов.

Повний текст