Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 106

90-річчя академіка НАН України Ю.П. ЗОЗУЛІ 

23 грудня 2017 р. відзначає своє 90-річчя всесвітньо відомий учений-нейрохірург, заслужений діяч науки і техніки Украї-ни, двічі лауреат Державної премії України, професор, академік НАН України і НАМН України Юрій Панасович Зозуля.
Народився Юрій Панасович 1927 р. у Вінниці. У 1950 р. закінчив Вінницький медичний інститут і відтоді все своє життя присвятив Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, подолавши шлях від клінічного ординатора до директора (1993–2013). З 2013 р. і дотепер обіймає посаду наукового радника дирек-тора Інституту. Багато сил і енергії віддав Ю.П. Зозуля адміністративній і організаторській роботі в Національній академії медичних наук України, віце-президентом якої він був з 1993 до 2011 р. 
Основні напрями наукових розробок Ю.П. Зозулі — ней-роонкологія, вивчення біомолекулярних та генетичних механізмів розвитку пухлин мозку, клінічна патофізіологія мозкового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротранспла-нтації, розроблення методів мініінвазивних хірургічних втручань з приводу різних захворювань головного та спинного мозку. Він одним із перших почав впрова-джувати мікрохірургічні технології в нейрохірургії. Під його керівництвом опрацьовано методи хірургічного лікування менінгіом краніобазальної локалізації, неврином черепних нервів, краніофарингіом, реваскуляризації при ішемічному інсульті. Для лікування патології нервової системи він ефе-ктивно застосовує сучасні мікрохірургічні технології, методи лазерної, внутрішньосудинної, ендоскопічної, стереотак-сичної нейрохірургії.
Ю.П. Зозуля — автор 675 наукових робіт, у тому числі 26 монографій, 50 авторських свідоцтв. Він підготував 32 кандидати та 24 доктори наук. Він є головним редактором «Українського нейрохірургічного журналу» і членом редко-легії «Журналу Національної академії медичних наук України». Був першим президентом Української Асоціації Нейрохірургів (1993–2013).

Повний текст