Вісник НАН України. 2019. № 1. С.104

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. РИНДИЧ

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Алла Володимирівна Риндич народилася 18 січня 1939 р. Вона незмінно працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України з дня його заснування, нині – завідувач відділу функціональної геноміки. Її праці присвячені вивченню організації, регуляції і експресії онковірусних та евкаріотних генів у нормі та в злоякісних пухлинах. Один із засновників сучасної біотехнології: вперше в Україні під її керівництвом одержано фермент зворотної транскриптази і проведено синтез евкаріотного гену; за її участі налагоджено високоякісне виробництво цього ферменту для потреб країн Східної Європи, що стало базою для проведення досліджень у галузі молекулярної біології, молекулярної генетики, експериментальної онкології і сучасної біотехнології. Активно працювала також над вивченням геномів ретровірусів та онкогенів, специфічності вірусної інтеграції та шляхів адаптації ретровірусів сарком до неспецифічних хазяїв, вивчала формування міжгенних гігантських транскриптів при патологічних станах. Під її керівництвом учені ІМБГ НАН України успішно проводять дослідження в галузі структурної та функціональної геноміки, вивчають питання протеоміки та білкової інженерії, молекулярних і клітинних біотехнологій.

Наукові результати А.В. Риндич здобули широке міжнародне визнання, про що свідчать численні запрошення її як симпозіумного доповідача на престижні наукові форуми, багаторічна участь у роботі комітету Європейської асоціації ракових досліджень (EACR), членство у Міжнародній організації геному людини (HUGO). Вона була організатором низки міжнародних шкіл під егідою ЮНЕСКО та FEBS. А.В. Риндич — виконавчий редактор міжнародного журналу «Gene», головний редактор міжнародного журналу «Gene Reports», член редколегії «Українського біохімічного журналу». Опублікувала понад 380 наукових праць. Перший лауреат премії ім. С.М. Гершензона НАН України (2005), має відзнаки НАН України «За наукові досягнення» та «За професійні здобутки» (2009, 2018), їй присуджено почесне звання «Відмінник освіти України» (2003).

Повний текст