Вісник НАН України. 2019. № 4. С. 99

80-річчя академіка НАН України В.І. ДУБОДЄЛОВА

Відомий учений у галузі матеріалознавства, металургії та технології металів, доктор технічних наук, професор, академік НАН України Віктор Іванович Дубодєлов народився 16 квітня 1939 р. у м. Полтава. Після закінчення Харківського політехнічного інституту працює у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів (до 1996 р. – Інститут проблем лиття) НАН України, зокрема на посадах завідувача лабораторії, заступника директора з наукової роботи. З 1991 р. – завідувач відділу та науковий керівник визнаної у світі школи з прикладної магнітної гідродинаміки. У 1971 р. захистив кандидатську, в 1991 р. – докторську дисертації. У 2000 р. В.І. Дубодєлова обрано членом-кореспондентом, а в 2012 р. – дійсним членом (академіком) НАН України.

Основним напрямом наукових досліджень В.І. Дубодєлова є вивчення процесів тепломасопереносу та міжфазних взаємодій у рідкому та тверднучому металі в умовах дії схрещених електричних і магнітних полів. Під його керівництвом і за безпосередньої участі було створено і впроваджено оригінальні МГД-технології та обладнання для приготування та розливання чорних і кольорових сплавів.

Свідченням високого науково-технічного рівня та практичного значення розробок В.І. Дубодєлова є присудження йому в 2005 р. премії ім. 3.І. Некрасова НАН України, у 2008 р. – Державної премії України в галузі науки і техніки та присвоєння в 2017 р. почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У його творчому доробку понад 450 наукових праць, серед яких 3 монографії, 1 відкриття, понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

В.І. Дубодєлов є науковим керівником дослідницьких проектів за академічними, державними і міжнародними програмами. Він голова вченої ради Інституту та спеціалізованої ради з присудження вчених ступенів, член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, заступник голови Міжвідомчої науково-технічної ради України з проблем позапічної обробки і безперервного розливання сталі. 

Повний текст