Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2018. (8): 3-25
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.003 

V.M.Loktev1, L.P. Ponomarenko2
1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
2 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

TO THE HISTORY OF ACADEMIC PHYSICS RESEARCH IN UKRAINE

The article is devoted to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine. The authors trace the historical milestones of the development of physics and related sciences, provide facts on the organization and conduct of relevant research in the period since the establishment of the Ukrainian Academy of Sciences in November of 1918 to the early 60's of the last century.

 Language of article: ukrainian

 

REFERENCES

 1. Istoriya Akademiyi nauk Ukrayiny. 1918–1923. Dokumenty i materialy. (Kyiv: Naukova Dumka, 1993).
 2. Kosonogov J. To the Commission for the preparation of the draft law on the organization of the Physical Institute of Ukrainian Academy of Sciences. In: Zbirnyk prats Komisii pro vyroblennya zakonoproektu pro zasnuvannya UAN u Kyivi. (Kyiv, 1919).
 3. Kozyrskiy V., Len A., Shenderovsky V. At the sources of national academic physics. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 1999. (8): 47.
 4. Kulchytsky S., Pavlenko Yu., Ruda S., Khramov Yu. Istoriya NAN Ukrayiny v suspilʹno-politychnomu konteksti 1918–1998. (Kyiv: Feniks, 2000)
 5. Yaremenko L.M. Documentary and Bibliographic Legacy of Commissions for the Study of Productive Forces of Ukraine (1919-1931). Ph.D. (Hist.) Thesis. (Kyiv, 2002).
 6. Istoriya Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. 1924–1928. Dokumenty i materialy. (Kyiv, 1998).
 7. Istoriya NAN Ukrayiny. 1929–1933. Dokumenty i materialy. (Kyiv, 1998).
 8. Istoriya NAN Ukrayiny. 1938–1941. Dokumenty i materialy. (Kyiv, 2003).
 9. Istoriya NAN Ukrayiny. 1941–1945. Dokumenty i materialy. Part 1. (Kyiv, 2007).
 10. Istoriya NAN Ukrayiny. 1946–1950. Dokumenty i materialy. Part 1. (Kyiv, 2008).
 11. Istoriya NAN Ukrayiny. 1956–1960. Dokumenty i materialy. (Kyiv, 2015).