Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2019. (7): 56-63
https://doi.org/10.15407/visn2019.07.056

A.A. Khalatov
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

T.V. Donyk
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1862-0534

MODULAR POWER PLANTS, BASED ON GAS TURBINE: THE WAY FORWARD FOR THE NUCLEAR ENERGY DEVELOPMENT

A thermodynamic cycle analysis of power conversion block of the modular nuclear power plant with helium-cooled nuclear reactor thermal power of 250 MWt is performed. This unit operates at the mode of electricity production, as well as at the combined mode with electricity and thermal energy production for community heating. The power plant is based on a complex gas turbine cycle which represents a closed regenerative Brayton cycle with intermediate helium cooling in the compressor. An analysis is given of gas turbine cycle parameters which influence greatly its efficiency. It is shown that the best gas turbine cycle efficiency with helium gas turbine can be achieved only at extremely high efficiency of all elements of power conversion block.
Keywords: modular nuclear power plant, high-temperature helium reactor, gas turbine, complex thermodynamic Brayton cycle, thermodynamic efficiency.

Language of article: ukrainian

 

REFERENCES

  1. Zgliczynski J.B., Silady F.A., Neylan A.J. The Gas Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) High Efficiency, Cost Competitive, Nuclear Energy for the Next Century. In: General Atomics: Proc. Int. Topical Meeting on Advanced Reactor Safety (April 17–21, 1994, Pittsburgh, PA).
  2. LaBar M.P., Shenoy A.S., Simon W.A., Campbell E.M. Status of the GT-MHR for Electricity Production. In: Proc. World Nuclear Association Annual Symposium (September 3–5, 2003, London).
  3. Stolyarevsky A.Ya., Kodochigov N.G., Vasyaev A.V., Golovko V.F., Ganin M.E. Primeneniye vysokotemperaturnykh modulnykh geliyevykh reaktorov dlya teplosnabzheniya energoyomkikh proizvodstv (The use of high-temperature modular helium reactors for heating energy-intensive industries). Novosti teplosnabzheniya. 2011. (2): 39.
  4. Arsenyev L.V., Tyryshkin V.G., Bogov I.A. et al. Statsionarnye gazoturbinnye ustanovki (Stationary gas turbine installations). Leningrad: Mashinostroyeniye, 1989.
  5. Chichindayev A.V. Optimizatsiya kompaktnykh plastinchato-rebristykh teploobmennikov. Novosibirsk, 2003.  

Full text (PDF)