Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2021.(1): 62-71
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.062

Oleksandr O. Maievskyi
Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9926-3270

ETHNIC MINORITIES OF UKRAINE IN THE 20S-30S OF THE XX CENTURY IN THE SOVIET INFORMATION AND VISUAL SPACE
According to the scientific report at the meeting of the Presidium of the NAS of Ukraine, December 23, 2020

Through the prism of the media, the content of the ethno-national policy of the Bolshevik leadership of the USSR in the 1920s and 1930s is revealed. The direction of the policy of indigenization, the formation of national administrative-territorial entities, policy in the field of culture and education of national minorities and their ideological support by means of visual propaganda are covered. It’s noted that the intensification of the activities of ethnic minorities in Ukraine has led to the curtailment of indigenization and mass repression against their activists.
Keywords: Ukraine, ethnic minorities, policy of indigenization, information space, visual means of propaganda, repressions.

 Full text (PDF)

 

REFERENCES

 1. Rafalskyi O.О. Natsionalni menshyny Ukrainy u ХХ stolitti: Istoriohrafichnyi narys. Kyiv, 2000. (in Ukrainian).
 2. Vasylchuk H.M. Radianska Ukraina 20–30-kh rr. ХХ st.: suchasnyi istoriohrafichnyi dyskurs. Zaporizhzhia, 2008. (in Ukrainian).
 3. Kalakura O. Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u XX stolitti. Kyiv, 2007. (in Ukrainian).
 4. Vashchenko I.M. «Radianska Markhlevshchyna» yak istorychnyi fenomen: polskyi natsionalnyi raion URSR 1925–1935 rr. v istoriohrafii. Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty (History of Ukraine. Little-known names, events, facts). 2005. 30: 202–215. (in Ukrainian).
 5. Yakubova L. Etnichni menshyny USRR u 20-ti – pershii polovyni 30-kh rokiv ХХ st.: Istoriohrafiia ta dzherela doslidzhennia. Kyiv, 2006. (in Ukrainian).
 6. Yefymenko H. Natsionalno-kulturna polityka VKP(b) shchodo radianskoi Ukrainy (1932–1938). Kyiv, 2001 (in Ukrainian).
 7. Butsenko A. K voprosu rajonirovanija Ukrainy. Kharkov, 1925. (in Russian).
 8. Butsenko A.I. (ed.) Problema rajonirovanija na Ukraine. Kharkov, 1926. (in Russian).
 9. Mazur V.M. Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoho ta kulturno-osvitnoho rozvytku natsionalnykh menshyn v Ukraini (1920–1929): porivnialnyi analiz. Vinnytsia, 1999. (in Ukrainian).
 10. Kononchuk I.M. Kulturno-osvitnii rozvytok etnonatsionalnykh menshyn v Ukraini u 20–30-ti rr. XX st. Research Notes. Nizhyn Mykola Gogol State University. 2014. (5): 156–161. (in Ukrainian).
 11. Glinskij A. Nacionalnye menshinstva na Ukraine. Kharkov, 1931. (in Russian).
 12. Prymachenko Ya.L. Ukrainske kino 1920-kh rokiv u poshukakh vlasnykh tem ta smysliv. Ukraina moderna. 2017. (in Ukrainian).
 13. Stalin I.V. Sochinenia. V. 9, Moskow,1948. (in Russian).
 14. Andriichuk M. T. Organization of national minorities publishing industry in Soviet Ukraine (20’s – early 30’s of XX century). Technology and Technique of Typography (Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva). 2014. (3): 120-133. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(45).2014.36485
 15. Tykhoniuk O.V. Adolf Strakhov: mytets yak znariaddia ideolohii. Upakovka. 2014. (4): 72-75. (in Ukrainian).