Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2021.(3): 88-94
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.088

Oksana A. Ivanenko
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6154-0444
Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A SCHOLAR OF THE EUROPEAN LEVEL
To the 70th anniversary of Corresponding Member of the NAS of Ukraine Stepan V. Vidnianskyi

On 27 March Stepan Vidnianskyi celebrates his 70th birthday. He is a well-known Ukrainian scholar, expert in the world history, Head of the Department of the History of International Relations and Foreign Policy of Ukraine at the Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine (since 1991), Doctor of History (1997), Professor (1999), Corresponding Member of the NAS of Ukraine (2015), Honored Science and Engineering Worker of Ukraine (2001), Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology (2016), Honorary Doctor of the Uzhhorod National University (2005), Foreign Member of the Hungarian Academy of Sciences (2009), executive editor of the interagency collected scientific papers “The International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings” (since 1993), author of about 600 scientific works.

 Full text (PDF)

REFERENCES

  1. Vidnyanskyj S. International rapprochement of the working class of the countries of the socialist community (Internacionalnoe sblizhenie rabochego klassa stran socialisticheskogo sodruzhestva). Kiev: Naukova Dumka, 1989. (in Russian).
  2. Vidnyanskyj S.V. Cultural, educational and scientific activities of the Ukrainian emigration in Czechoslovakia: Ukrainian Free University) (1921–1945) (Kulturno-osvitnia i naukova diialnist ukrainskoi emihratsii v Chekho-Slovachchyni: Ukrainskyj vilnyj universytet (1921-1945)). Kyiv, 1994. (in Ukrainian).
  3. Vidnyanskyj S.V. The Ukrainian question in interwar Czechoslovakia (Ukrains'ke pytannia v mizhvoiennij Chekhoslovachchyni). Kyiv, 1997. (in Ukrainian).
  4. Vidnyanskyj S.V., Martynov A.Yu. United Europe: from dream to reality. Historical essays on the founding fathers of the European Union (Obiednana Yevropa: vid mrii do real'nosti. Istorychni narysy pro bat'kiv-zasnovnykiv Yevropejskoho Soiuzu). Kyiv, 2011. (in Ukrainian).
  5. Vehesh M.M., Vidnyanskyj S.V. Augustyn Voloshin is the "father of the Carpatho-Ukrainian people" (Avhustyn Voloshyn – "batko karpatoukrainskoho narodu"). Kyiv, 2020. (in Ukrainian).
  6. Vidnyanskyj S.V., Martynov A.Yu. Ukraine at the United Nations: 60 years of participation in solving major international problems (Ukraina v Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsij: 60 rokiv uchasti u rozv'iazanni najvazhlyvishykh mizhnarodnykh problem). Kyiv: Geneza, 2006. (in Ukrainian).
  7. Varvartsev M.M., Vidnyanskyj S.V. (Eds) Ukraine in international relations. Encyclopedic dictionary (Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh. Entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk). Vol. 1–6. Kyiv, 2009-2016. (in Ukrainian).
  8. Vidnyanskyj S.V. (ed.). Ukraine in the history of Europe of the XIX — beginning of the XXI century: historical essays (Ukraina v istorii Yevropy XIX – pochatku XXI st.: istorychni narysy). Kyiv, 2020. (in Ukrainian).