Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2021.(1): 34-42
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.034

Vira D. Hupalo
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9946-8935
Ivan Krypiakevych Ukrainian Studies Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

THE PRINCELY CITY OF ZVENIGOROD: INNOVATIVE METHODS IN THE STUDY AND PRESERVATION OF HISTORICAL MEMORY
According to the materials of scientific report at the meeting of the Presidium of the NAS of Ukraine, December 9, 2020

The article considers the stages of formation of the source base as a foundation for the socio-historical interpretation of the archaeological monument of national importance “Settlement of the Chronicle City of Zvenigorod.” The city and capital status of Zvenigorod as the center of the principality of the same name is substantiated. The contribution of researchers of the XIX-XX centuries is noted in solving the problems of localization of the city, reconstruction of its area, architectural and spatial organization, planning structure. The results of the application of IT technologies for the virtual reconstruction of the city are presented. Visualization of the princely Zvenigorod for the first time represents the appearance of one of the oldest capital cities of Galician Rus'.
Keywords: settlement, Zvenigorod, archaeological excavations, 3D-reconstructions, virtual reconstruction.

Full text (PDF)

 

REFERENCES

 1. Hrushevsky M. Zvenyhorod Halytsky. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka (Notes of the Shevchenko Scientific Society). 1899. 31: 1–28.
 2. Lavrentyevskaya Letopis. Polnoye Sobraniye Russkikh Letopisey (Complete Collection of Russian Chronicles). Moscow, 1962.
 3. Ipatyevskaya Letopis. Polnoye Sobraniye Russkikh Letopisey (Complete Collection of Russian Chronicles). Saint Petersburg, 1908.
 4. Krypyakevych I.P. Istoriya Ukrayiny (History of Ukraine). Lviv: Svit, 1990.
 5. Tikhomirov M.N. Drevnerusskiye goroda (Cities of Ancient Rus). Moscow, 1956.
 6. Holovko O. Volodymyrko Volodarovych — the First Prince of a United Principality of Halych. Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood. 2006–2007. 15: 90-97 (in Ukrainian).
 7. Shelomyantsiv-Terskyi V.S. Kyivska Rus: Kultura, Tradytsiyi (Kyivan Rus: Culture, Traditions). Kyiv: Naukova Dumka, 1982. P. 20–28.
 8. Isayevych Ya.D. Halytsko-Volynska Derzhava (Galicia-Volyn State). Lviv, 1999.
 9. Ilovayskyi D. Knyazhyi Period Ukrayiny-Rusy do Knyazyuvannya DanylaHalytskoho (Princely Period of Ukraine-Rus before the Reign of Danylo Halytskyi). Ternopil, 1886.
 10. Zubrytskyi D. Istoriya Drevnego Galichsko-Russkogo Knyazhestva (History of Ancient Galych-Rus Principality). Lviv, 1852–1855.
 11. Sharanevych I. Istoriya Galitsko-Vladimirskoy Rusi ot Naydavneyshykh Vremen do Roku 1453 (History of Galych-Volodymyr Rus since Ancient Times till 1453). Lviv, 1863.
 12. Schnejder A. Dźwinogród pod Lwowem i jego dawne historyczne znaczenie. Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej. Lwów, 1872. T. III. S. 151–166, 225–237.
 13. Długosza Jana Roczniki czyli Kroniki sławnego królestwa Polskiego. Warszawa, 1972. T. 3–4. 450 s
 14. Tatishchev V.N. Istoriya Rossiyskaya s Samykh Drevneyshykh Vremen (Russian History since the Most Ancient Times). Moscow, 1773.
 15. Polyanskyi Yu. Novi Arkheolohichni Znakhidky z Halychyny. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka (Notes of the Shevchenko Scientific Society). 1928. 149: 9–30.
 16. Pasternak Ya. Knyazhyi Zvenyhorod. Literaturno-Naukovyi Dodatok Novoho Chasu (Literary-Scientific Supplement to Novyi Chas). 1938, January 6.
 17. Shevchenko S.V., Sveshnikov I.K. Ukrainian Botanical Journal. 1984. 41(6): 41–44.
 18. Sveshnikov I.K., Tatarinov K.A., Shevchenko S.V. Problemy Sotsialnoy Ekologii (Problems of Social Ecology). Lviv, 1986. P. 71–73.
 19. Ioannisyan O.M., Mogitich I.R., Sveshnikov I.K. Pamyatniki Kultury: Novye Otkrytiya (Cultural Monuments: New Discoveries). Leningrad, 1983. P. 494–507.
 20. Hupalo V. Zvenyhorod i Zvenyhorodska Zemlya u XI-XIII Stolittyakh (Sotsioistorychna Rekonstruktsiya) (Zvenyhorod and Zvenyhorod Land in XI-XIII (Sociohistorical Reconstruction)). Lviv, 2014.