Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2019. (8):  
https://doi.org/10.15407/visn2019.08.037

I.V. Sergienko, A.N. Khimich
Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

MATHEMATICAL MODELING: FROM MESM TO EXAFLOPS

The article traces the evolution of mathematical and technical means of computer simulation from the very first computers to modern supercomputers and from highly specialized computational tasks to interdisciplinary models that meet the needs of a wide range of industries in the domestic economy. The mathematical directions in which the Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine has made unique world level achievements are briefly described. Combining them with supercomputer technology and advanced areas of intelligent modeling can result in a breakthrough effect that will provide new knowledge in the field of digital technology that is rapidly evolving around the world today.

Language of article: ukrainian

Full text (PDF)

REFERENCES

 1. Sergienko I.V. Topical Direction of Informatics.  In memory of  V.M. Glushkov. Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0476-1
 2. Dovhyi S.O., Sergienko I.V. (eds.) Informatsiyno-analitychne suprovodzhennya byudzhetnoho protsesu. Kyiv, 2013. 
 3. Sergienko I.V., Deineka V.S. Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions. New York: Kluwer Academic Publishers, 2005. https://doi.org/10.1007/b104441
 4. Sergienko I.V. Methods of Optimization and Systems Analysis for Problems of Transcomputational complexity, Springer, 2012. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4211-0
 5. Sergienko I.V., Shilo V.P. Zadachi diskretnoy optimizatsii: problemy, metody resheniya, issledovaniya. Kyiv: Naukova Dumka, 2003.
 6. Derieva E.N., Knopov P.S. Estimation and Control Problems for Stochastic Partial Differential Equations. Springer Optimization and its Applications. V. 83. Springer-Verlag New York, 2013. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8286-4
 7. Shor N.Z., Sergienko I.V., Shilo V.P., Stetsyuk P.I. Zadachi optymalnoho proektuvannya nadiynykh merezh. Kyiv: Naukova Dumka, 2005.
 8. Hulianytskyi L.F., Riasna I.I. Formalization and Classification of Combinatorial Optimization Problems. In: Butenko S., Pardalos P., Shylo V. (eds) Optimization Methods and Applications. Springer Optimization and Its Applications. V. 130. Cham: Springer Int. Publ. AG, 2017.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-68640-0_11
 9. Donets G.A., Sergienko I.V. Chislovyye grafy i postroyeniye diskretnykh obrazov. Kyiv: Naukova Dumka, 2014.
 10. Kovalenko I.N., Kochubinskii A.I. Asymmetric Cryptographic Algorithms. Cybernetics and Systems Analysis. 2003. 39(4): 49. https://doi.org/10.1023/B:CASA.0000003504.91987.d9
 11. Zadiraka V.K., Oleksyuk O.S. Kompyuterna aryfmetyka bahatorozryadnykh chysel. Kyiv: Ekonomichna dumka, 2003.
 12. Kuntsevich V.M. Upravleniye v usloviyakh neopredelennosti: garantirovannyye rezultaty. Kyiv: Naukova Dumka, 2006. [Кунцевич В.М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты. К.: Наукова думка. 2006.]
 13. Chikrii A.A. Conflict controlled processes. Dordrecht, Boston, London: Springer Sciense and Business Media, 2013. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1135-7
 14. Zgurovsky M.Z., Pankratova N.D. Osnovy systemnoho analizu. Kyiv: BHV, 2007.
 15. Khimich A.N., Molchanov I.N., Popov A.V, Chistyakova T.V., Yakovlev M.F. Parallelnyye algoritmy resheniya zadach vychislitelnoy matematiki. Kyiv: Naukova Dumka, 2008.
 16. Letichevsky A.A. Insertsionnoye modelirovaniye. Upravlyayushchiye sistemy i mashiny. 2012. (6): 3.
 17. Andon P.I., Koval H.I., Korotun T.M., Lavrishcheva K.M., Suslov V.Yu. Osnovy inzheneriyi yakosti prohramnykh system. Kyiv: Akademperiodyka, 2007.
 18. Gupal A.M., Sergienko I.V. Simmetriya v DNK. Metody raspoznavaniya diskretnykh posledovatelnostey. Kyiv: Naukova Dumka, 2016.
 19. Chaikovsky І., Primin М., Nedayvoda І., Budnyk М. Magnetocardiography in unshielded setting: heart electrical image based on 2D and 3D data in comparison with perfusion image based on PET results — clinical cases. Chapter 3. Coronary Artery Diseases. Zagreb: In-Tech, 2012. Р. 43–58. https://doi.org/10.5772/30122
 20. Romanov V., Mintser O., Galelyuka I., Degtjaruk V., Chernetsky V., Chaykovsky I. Computer devices and information technologies for medicine. Information Technologies & Knowledge. 2016. 10(1): 21.
 21. Kryvonos Yu.H., Krak Yu.V., Barmak O.V. Systemy zhestovoyi komunikatsiyi: modelyuvannya informatsiynykh protsesiv. Kyiv: Naukova Dumka, 2014.
 22. Palagin A.V. An Ontological Conception of Informatization of Scientific Investigations. Cybernetics and Systems Analysis. 2016. 52(1): 1. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9793-6