Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 92.
 
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. ЗАГНІТКА 
 
Відомий український мовознавець, доктор філологічних наук (1992), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2012), лауреат премії ім. О.О. Потебні НАН України (2013), заслужений працівник освіти України (2008), дійсний член НТШ (2011), член НСП України (2011) Анатолій Панасович Загнітко народився 14 жовтня 1954 р. у с. Кацмазові на Вінниччині. У 1977 р. закінчив Донецький національний університет, де й працює з 1981 р. і донині. З 1993 р. – завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ, від 2014 р. – також декан філологічного факуль-тету. 
Наукові дослідження А.П. Загнітка охоплюють питання граматичного ладу української та інших слов’янських і германських мов; структури й ієрархії морфологічних і синтаксичних категорій; аналізу текстових категорій та одиниць. 
Одержав вагомі результати в галузі теоретичного аналізу граматичного ладу української мови з виявом корпусу його одиниць і категорій; загальної теорії синтаксису і морфології; філософії мови; психолінгвістики та дискурсології. Особливе місце в його науковій діяльності посідає вивчення різних аспек-тів функціональної, ідеографічної, відмінкової та конструктивної граматик. Анатолій Панасович сформував наукову школу з теоретичної, функціональної та контрастивної граматики.
А.П. Загнітко – автор понад 700 наукових і науково-навчальних праць, засновник і науковий редактор видання «Лінгвістичні студії», що входить до міжнародних наукометричних баз, член редколегій журналів «Українська мова» та «Світогляд», наукових вісників багатьох українських і зарубіжних університетів. 
А.П. Загнітко входить до складу Правописної комісії, був членом Міжгалузевої лінгвістичної комісії при Кабінеті Міністрів України, ВАК України, Атестаційної колегії МОН України. Він є керівником Всеукраїнського наукового граматичного се-мінару, головою Всеукраїнської асоціації граматистів, організатором I–VІІІ Міжнародних граматичних читань, співкерівником міжнародних програм з дослідження граматики слов’янських прийменників і типології слов’янських предикатів.