Вісник НАН України. 2018. № 6. С.7-12

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
4 квітня 2018 року

Спільне засідання Президії Національної академії наук України та Колегії Державної служби статистики України з питання «Про наукове забезпечення проведення перепису населення» (доповідачі — академік НАН України Е.М. Лібанова і голова Держстату України І.Є. Вернер)

Молекулярне моделювання біологічних систем: стан та перспективи (доповідач — доктор фізико-математичних наук С.О. Єсилевський)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На спільному засіданні Президії Національної академії наук України та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 р. було заслухано співдоповідь академіка-секретаря Відділення економіки НАН України академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової та голови Державної служби статистики України Ігоря Євгеновича Вернера про наукове забезпечення проведення перепису населення .

У співдоповіді йшлося про надзвичайно важливу роль і значення даних щодо етнічного (національного) походження та мовного складу населення України для управління суспільно-гуманітарною сферою життєдіяльності суспільства, формування стратегії соціального розвитку країни. Проте інформацію щодо етнічних та мовних характеристик населення України не можна отримати за даними поточної демографічної статистики, лише перепис населення дає змогу сформувати обґрунтоване уявлення про етнічний та мовний склад населення і його регіональні особливості.

Програма майбутнього Всеукраїнського перепису населення, сформована згідно зі ст. 5 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та відповідними міжнародними рекомендаціями, передбачає реєстрацію відомостей щодо етнічних та мовних ознак особи. Отримання цих даних та їх подальше оброблення потребують попереднього складання відповідних переліків етнічних груп (національностей) та мов, які б відображували сучасну ситуацію в країні.

Враховуючи зміни, що відбулися останнім часом в економічних, соціальних, демографічних та міграційних процесах, міжнародному і національному нормативно-законодавчому полі, в тому числі ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вкрай важливо наголосити на необхідності суттєвої актуалізації Програми Всеукраїнського перепису населення, затвердженої наказом Держстату від 19.07.2012 № 306. Зокрема, з прийняттям нового Закону України «Про освіту» потребує перегляду блок питань щодо освітнього рівня населення. Поява такої категорії населення, як внутрішньо переміщені особи, зумовлює необхідність внесення змін до блоку питань щодо міграційної активності населення, а також отримання даних стосовно соціально-демографічних характеристик цієї категорії громадян, що стане основою для проведення спеціальних обстежень з метою визначення впливу статусу внутрішньо переміщених осіб на їх зайнятість, рівень та умови життя. Блок питань щодо зайнятості населення має бути приведений у відповідність до положень Резолюції щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили, прийнятої у жовтні 2013 р. Міжнародною конференцією статистиків праці.

На розгляд Президії НАН України було подано розроблені вченими Академії і фахівцями Держстату переліки етнічних груп та мов для використання їх під час оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення, а також запропоновано подальші заходи співпраці з науково-методичного супроводу його підготовки.

В обговоренні співдоповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, заступник директора Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України член-кореспондент НАН України О.М. Майборода, віце-президент НАН України академік НАН України С.І. Пирожков, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України академік НАН України А.Г. Білоус. 

Повний текст