Вісник НАН України. 2016. № 10. С.74-76

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна — доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «АКАДЕМПЕРІОДИКА»: РЕЗУЛЬТАТИ 20-РІЧНОГО РОЗВИТКУ
Рецензія на книгу «Періодичні та книжкові видання Видавничого дому «Академперіодика» НАН України: 1996–2015»

Аннотація :
У виданні підбито підсумки 20-річної діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України з підготовки та випуску наукової літератури, наведено основні відомості про періодичні видання та бібліографічні описи книжкових видань, які готував до друку та/або тиражував Видавничий дім за весь період свого існування

Наукове видання, у широкому трактуванні цього поняття та у будь-якій формі його побутування й поширення, виконує над- звичайно важливий комплекс соціальних і комунікаційних функцій. Наукова книга і журнал, як традиційні, так і електронні, роблять доступними результати пізнавальної діяльності, спрямованої на створення об’єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про світ. Тому справа видання (редакційно- видавничого та поліграфічного оформлення і представлення світові) результатів наукового пізнання є надзвичайно відповідальною і потребує високої майстерності, професіоналізму, творчого, креативного підходу. Саме з таких позицій каталог «Періодичні та книжкові видання Видавничого дому «Академперіодика» НАН України: 1996—2015» (Київ: Академперіодика, 2016) привернув нашу увагу як джерело інформації про плідну 20-річну діяльність видавництва, яке водночас характеризує значну частину видавничої діяльності НАН України. Ілюстрований каталог репрезентує результати, здобуті видавництвом на шляху від Спеціалізованої друкарні наукових журналів до Видавничого дому. Цей шлях розпочався з випуску окремого номера журналу «Доповіді Національної академії наук України» і за 20 років «Академперіодика» стала визнаним видавцем наукової літератури і виконавцем великих наукових та науково-популярних проектів НАН України — «Українська наукова книга іноземною мовою», «Наукові переклади», «Біобібліографія вчених Украї- ни», «Наука України у світовому інформацій- ному просторі», «Енциклопедія міжнародного права». Ґрунтовна вступна стаття директора Видавничого дому «Академперіодика» О.Г. Вакаренко знайомить читачів зі здобутками видавництва, зазначаючи, що каталог видавничої продукції — це «універсальна форма звітності». Представлена вичерпна статистична та аналітична інформація дає змогу простежити нарощування потужності видавництва, сукупний тираж журнальної та книжкової продукції якого за два десятиліття становив понад 1 млн примірників. О.Г. Вакаренко послідовно розкриває особливості становлення і розвитку Видавничого дому як поліграфічного підприємства та наукової установи, яка паралельно з випуском наукових журналів розвивала видання книж- кової продукції. Розпочинаючи з тиражування книжок, які зовні більше нагадували товсті журнали, згодом друкарня «Академперіодики» опанувала виготовлення книг у твердій оправі. А сьогодні Видавничий дім на високому технологічному рівні виготовляє книги найрізно- манітнішого оформлення. В останні п’ять років «Академперіодика» працює як повноцінне видавництво, адже за цей період частка книг, які Видавничий дім випустив у світ саме як видавець, становить уже 60 %. Підтвердженням якості цих видань є нагороди, здобуті на численних конкурсах — Міжнародному конкурсі на найкращий науково-видавничий проект «Наукова книга», всеукраїнських конкурсах «Мистецтво книги України», «Краща книга України», «Університетська книга». Однак пріоритетом у діяльності Видавничого дому залишається видання академічної наукової періодики. У першому розділі катаогу міститься інформація про журнали та періодичні збірники наукових праць, видання яких здійснює «Академперіодика», — усього їх 62 назви. На умовах повного циклу у Видавни- чому домі видаються журнали «Археологія», «Вісник НАН України», «Космічна наука і технологія»; постійно тиражуються «Український географічний журнал», «Українська мова», «Наука та інновації» та ін. Однак, на нашу думку, інформативності цій частині каталогу додало б включення до опису видань такої складової, як посилання на сайт журналу чи збірника, адже, як зазначено у вступній статті, «сьогодні науковий журнал, що не має власного веб-ресурсу в мережі Інтернет, практично не існує для світової спільноти». З цією метою групою науково-ме то дич- ного забезпечення видавничої діяльності НАН України приділяється значна увага організації присутності у всесвітній мережі академічної періодики. Зокрема, визначено параметри і створено типовий сайт періодичного видання, на основі якого вже функціонують персональні сайти ряду академічних журналів, таких як «Наука та інновації», «Вісник НАН України», «Доповіді НАН України», «Український фізичний журнал» та ін. Другий розділ каталогу побудовано за хронологічним принципом. У межах кожного року (починаючи від 1996 р.) подано загальну статистичну інформацію щодо кількості назв і тиражів випущених видань із зазначенням ролі «Академперіодики» — повний видавничий цикл або тиражування з авторського оригнал-макета. Доповнює інформацію список бібліографічних описів усіх здійснених протягом року видань, побудований у порядку згадування видання в реєстраційних документах видавництва. Описи книг, видавцем яких була «Академперіодика», супроводжуються кольоровими зображеннями обкладинок.

Повний текст (PDF)