Вісник НАН України. 2014. № 11.С.18-25.
https://doi.org/10.15407/visn2014.11.018

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович –
академік НАН України, директор
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

СЕМЕНЯКА Василь Васильович –
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Iнституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ДЕЛІМІТАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРОСТОРІВ:
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИКА

У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти міжнародно-правової проблеми делімітації повітряного і космічного просторів, визначаються можливі напрями її вирішення з метою підвищення ефективності міжнародного та національного космічного права.

Ключові слова: делімітація, космічний простір, міжнародне космічне право, повітряний простір.

У сучасних умовах прискорення темпів науково-технічного прогресу у сфері космічної діяльності виникають, розвиваються і формуються нові види космічних відносин, які потребують належного правового врегулювання. Одночасно істотних змін зазнає комплекс космічно-правових відносин, пов’язаних з дослідженням і використанням космічного простору та небесних тіл. У зв’язку з цим великого значення набуває пошук нових можливих напрямів та удосконалення наявних способів вирішення актуальних космічно-правових питань з метою забезпечення прогресивного розвитку міжнародного та національного космічного права. Одним із найбільш складних і дискусійних питань юридичної теорії та практики міжнародного космічного права є правова проблема делімітації повітряного і космічного просторів. Термін «делімітація» походить від латинського слова delimitate, що означає розмежування, визначення меж. На доктринальному рівні під делімітацією повітряного і космічного просторів розуміють договірне визначення меж між повітряним і космічним просторами [1].

Проведений системний аналіз базових міжнародно-правових актів у сфері космічної діяльності засвідчує відсутність нормативного розмежування повітряного і космічного просторів. Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення теоретичних концепцій, а також норм сучасного міжнародного космічного права щодо правового забезпечення делімітації повітряного і космічного просторів. Ця необхідність спричинена насамперед потенційними загрозами національній безпеці та високою імовірністю виникнення спірних ситуацій між суб’єктами космічних правовідносин, зокрема за фактом створення й використання багаторазових повітряно-космічних літальних апаратів (аерокосмічних об’єктів), здатних функціонувати у повітряному та космічному просторах. У процесі правозастосовної діяльності суб’єкти космічної діяльності можуть стикатися з правовою проблемою застосування норм повітряного чи космічного права під час перебування відповідних літальних апаратів у повітряному чи космічному просторі. Повний текст (PDF)